Vastutus / Vastutuse välistamine

Pakkuja vastutab iseseisvalt ja üksinda oma veebilehel oleva kasutamiseks mõeldud sisu eest seaduse alusel, arvestades alljärgnevaid sätteid.

Niivõrd kui käesoleval veebilehel on mõisted sätestatud ainult ühesooliselt, hõlmab see enesestmõistetavalt ka mitte otseselt nimetatud sugu ja on ka sellele soole adresseeritud, välja arvatud juhul, kui vastupidine tuleneb otseselt vastavast kontekstist. Eelkõige ei ole vanemad kirjalikud sissekanded, mida võib leida näiteks rubriigist „arhiiv“, tihti sõnastatud sooneutraalselt. Põhjus on ajalooline ning selleks on ainuüksi autori toonane soov formuleerida oma teksti „loetavamalt“ ning „ülevaatlikumalt“. Teatud soost isikute ebasoodsasse olukorda asetamist või diskrimineerimist ei ole sellega kunagi taotletud ning seda ei taotleta ka tulevikus.

Pakkuja teeb mõistlikult eeldatavaid pingutusi, et pakkuda tema poolt peetaval veebilehel kasutamiseks õiget ja täielikku informatsiooni.

Veebilehel esitletakse tooteid ning edastatakse tooteinformatsiooni mitte-siduvalt. See informatsioon ei kujuta endast eelkõige toote omaduste garanteerimist. Siduvat informatsiooni annab päringu alusel ainult pakkuja vastav töötaja või pakkuja edasimüüja. Pädev isik nimetatakse päringu peale järgmisele e-maili aadressile: info@HARTING.com.

Pakkuja ei võta endale vastutust ega garantiid oma veebilehel kättesaadavaks tehtud informatsiooni aktuaalsuse, õigsuse ega täielikkuse eest. See kehtib ka kõikide linkide kohta, millele leht otseselt või kaudselt viitab. Pakkuja ei ole sellise lehekülje sisu eest vastutav, millele pääsetakse sellise lingi kaudu. Taoliste lehekülgede sisu ei ole pakkuja teadmiseks võtnud ega üle kontrollinud ning ei võta nende sisu omaks.

Pakkuja jätab endale õiguse eelneva etteteatamiseta teha kättesaadavaks tehtud informatsioonis muudatusi või lisandusi.

Pakkuja ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, kaasa arvatud saamata jäänud tulu eest, mis tekivad pakkuja veebilehel kättesaadava informatsiooni tõttu või sellega seoses.

Autoriõigus / Kaubamärgid

Käesoleva veebilehe sisu on autoriõigusega kaitstud. Kuni vastupidise tõestamiseni kuuluvad kõik veebilehe ning kättesaadava informatsiooni kasutusõigused pakkujale. Kõik õigused on kaitstud.

Igale veebilehe kasutajale antakse õigus veebilehel kättesaadavaks tehtud tekste, pilte ning graafikat tervikuna või osaliselt salvestada ning kopeerida, eeldusel et kopeeritud sisule lisatakse selge viide pakkuja õigustele.

Pakkuja veebilehel kasutatavad tootemärgid, logod ning firmamärgid on kaubamärgiõiguslikult kaitstud.

Õigusevalik

Kohaldamisele kuulub ainult Saksa õigus.